Bent u via de CANON binnen gekomen? De homepage van dit dossier: periodata.nl

 

Dossier: Willem van Oranje.

Samengesteld door Dr Gerrit Drost     

                                      

        1.  Tijdtafel Willem van Oranje (Pdf).  Deze tijdtafel is voor een deel ontleend aan de Jaarkroniek uit de database Periodata 1477-1648.

2. Bibliografie Willem van Oranje

Deze bibliografie Willem van Oranje is een bijzondere database. Samengesteld door dr. Gerrit Willem Drost (1946-2011) bevat hij een unieke, en voor zover bekend de meest uitputtende, digitale en dus volledig doorzoekbare bibliografie over Prins Willem van Oranje (1533-1584). De database bevat 1763 records (Picarta vermeldt er slechts 754) met beschrijvingen van de literatuur die verschenen is tussen 1561 en 2011.

Behalve titels van wetenschappelijke publicaties zijn in deze bibliografie ook opgenomen: titels van historische romans, toneel, muziek, krantenartikelen (selectie), leermiddelen en audiovisuele uitgaven. Ook zijn voor het eerst pamfletten van en over Willem van Oranje opgenomen. Vanwege deze volledigheid vindt men niet alleen alles over de zuiver historische Oranje, maar aan de hand van deze bibliografie kan men ook gemakkelijk traceren hoe hij als historisch ijkpunt in onze vaderlandse geschiedenis heeft gefunctioneerd bij verschillende groepen. Zo vinden we behalve een protestantse, een katholieke, een liberale, een socialistische en een communististsche, zelfs een nationaal-socialistische Willem van Oranje. De titel Vader de Vaderlands draagt hij inderdaad met ere.

Werkwijze. De titelbeschrijvingen zijn primair ontleend aan de bibliografische gegevens zoals te vinden in de publicaties zelf, waarvan Gerrit Drost zo’n 96,3 % in handen heeft gehad. Dit stelde hem in staat om alle bibliografische gegevens te controleren en veel onnauwkeurigheden, onduidelijkheden en misvattingen die in de loop der tijd zijn opgetreden, te corrigeren. Ook heeft Gerrit enkele belangrijke publicaties toegankelijker gemaakt. Zo is het (verwarrende en onduidelijke) notenapparaat van P.J. Blok, Willem de Eerste. Prins van Oranje uit 1920 zodanig bewerkt dat de noten en verwijzingen zichtbaar zijn op de pagina’s zelf. Daarnaast raadpleegde Gerrit wereldwijde online-bestanden die zeer veel, zij het niet alles, bevatten. Deze bibliografie bevat tientallen titels die nergens anders te vinden zijn. Behalve een gedegen titelbeschrijving staat bij elke titel een kenmerkend citaat, dat beoogt de teneur en stijl van de auteur ervan te karakteriseren. Ook zijn er annotaties van anderen en van Gerrit zelf opgenomen. Voorts zijn links opgenomen naar gratis beschikbare online-edities (Google-books, Archive.org, DBNL, Europeana, etc.). Het gaat hier om 404 titels, maar daarnaast zijn er links naar 623 titels met zelfgemaakte foto’s van copyrightvrije publicaties. Verder is bij elke in de literatuur behandelde brief van of aan Willem van Oranje een link opgenomen naar de betreffende brief in de database van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) De handreiking op de website van het het Gemeentearchief in Delft geeft een uitgebreide beschrijving van de bibliografie en tevens op welke wijze de database doorzocht kan worden. Zie www.collectie-delft.nl of Maggy Wishaupt: maggywishaupt@kpnmail.nl

3. Digitale edities (Pdf):  (De digitale edities zijn OCR gescand én gecontroleerd. De spelling van oudere edities is lichtelijk gemoderniseerd (zo is vierde naamvals –n en de sch weggelaten).

Blok, P.J.,

De godsdienst van Willem van Oranje, in Idem, Verspreide Studiën op het Gebied der Geschiedenis, Groningen: J.B. Wolters, 1903, pp. 126-153.

 

Blok, P.J.,

Willem de Eerste, Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets, onder-directeur van 's Rijksprentenkabinet, 2 delen, Amsterdam : Meulenhoff, 1919-1920.

 

Schelven, A.A. van, 

Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen, Haarlem, Tjeenk Willink, 1933. (2e druk Amsterdam, W. Ten Have, 1943).

 

Schenk, M.G. (ed.),

Geschriften van 1568. Verantwoordinge, Verklaringhe ende Waerschowinghe mitsgaders eene Hertgrondighe Begeerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door Dra M.G. Schenk, met een voorwoord van Prof. Dr A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius, Amsterdam-Sloterdijk: Wereldbibliotheek, 1933. 157 blz. ill. 

 

          4. Digitale bronnen over Oranje:

 

        a. De la forma del proceso y algunas principales causas por las cuales Guillermo de Nassao, Príncipe de Orange, fué condenado. Sacada en suma de los autos de su proceso.

            (Archivo de Simancas – Estado - Legajo 538).

        Een onbekend gebleven Spaans document over het proces van de Raad van Beroerten (Bloedraad) van de hertog van Alva tegen Willem van Oranje.

Inleiding.  Originele editie en Nederlandse vertaling.

b. De tekst van de dagvaarding (daghement) aan Oranje om voor de Raad van Beroerten te verschijnen.

c. Oranje's antwoord op de dagvaarding van de Raad van Beroerten aan de Procureur-Generaal.

d. Oranje's antwoord op de dagvaarding van de Raad van Beroerten aan de Hertog van Alva.

e. Het vonnis (Frans en Nederlands) dat de Raad van Beroerten uitsprak tegen Oranje.

5. Varia.

        a. Enkele opmerkingen over de oudste afbeelding van de moord op de Prins.

 

 

Bruikbare Links over Oranje zijn o.a.:  http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO .

Ook de site over de Nederlandse Opstand van de Leidse Universiteitsbibliotheek

http://dutchrevolt.leidenuniv.nl/ bevat interessante informatie over Oranje.